Tag Archives Uru Editor’s View | உரு


Uru Editor’s View | உரு, சிறப்பு பார்வை!


உரு / விமர்சனம் புதிய தலைமுறையின் இளைய இயக்குநர் புதிது புதிதாக யோசிக்கிறார்கள். அயல்மொழி சினிமாக்களும், முக்கியமாக அயல்தேச சினிமாக்களும் நிரம்பவே அவர்களை யோசிக்க வைக்கின்றன. அப்படி அயல்மொழி சினிமாக்களும், அயல்தேச சினிமாக்களும் தந்த Continue Reading