Tamilnadu

சாதி குறிப்பிட மறுக்கும் உரிமை


உங்கள் மகன் / மகளை பள்ளியில் சேர்க்கும்போது சாதி, மதம் குறிப்பிட உங்களுக்கு விருப்பமில்லை எனில்… அதற்கு முழு உரிமையும் உங்களுக்கு  இருக்கிறது. அதை உறுதி செய்யும் அரசாணை.

உங்கள் மகன் / மகளை பள்ளியில் சேர்க்கும்போது சாதி, மதம் குறிப்பிட உங்களுக்கு விருப்பமில்லை எனில்... அதற்கு முழு உரிமையும் உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது. அதை உறுதி செய்யும் அரசாணை.

உங்கள் மகன் / மகளை பள்ளியில் சேர்க்கும்போது சாதி, மதம் குறிப்பிட உங்களுக்கு விருப்பமில்லை எனில்… அதற்கு முழு உரிமையும் உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது. அதை உறுதி செய்யும் அரசாணை.